FM-7ミュージアム:データベース

NEWしたプログラムの復活

F-BASIC V3.3では、以下の命令をダイレクトモードで実行すればNEWしたBASICプログラムを復活させることができます。
POKE &HFD92,0:POKE &H7C03,1:EXEC &H9521

dummy
dummy

公開日:
2001年10月28日
更新日:
2008年02月16日